Facebook Twitter google+ RSS Feed

Gopinath quits from Kingfisher Board

By SiliconIndia   |   Thursday, 25 March 2010, 02:43 Hrs   |    18 Comments
Printer Print Email Email
Gopinath quits from Kingfisher Board
New Delhi: Captain G R Gopinath, the pioneer of the low-cost carrier model in the country, resigned from the board of Kingfisher Airlines. Captain Gopinath has started a new venture - express transportation and logistics company 'Deccan 360' - where he is the Chairman and Managing Director, reports PTI.

"Captain Gopinath and Captain K J Samuel have resigned from the board as Directors to take effect from the close of the meeting of the Board of Directors of the company held on Wednesday," Kingfisher said in a communique to the National Stock Exchange. Gopinath was appointed Vice Chairman of Kingfisher Airlines after the Vijay Mallya-led carrier took controlling stake in his budget airline Deccan Aviation.

Last year, Captain Gopinath had continuously been offloading his stake in Kingfisher, bringing his holding down to 0.3 percent in September 2009.

Experts on SiliconIndia
Santhosh  K
Sr. Soft. Engg.
Oracle India
Nehal Vyas
Sr. Team Lead
Cyberoam Tech.
Rani Malli
Sr. Director
Philips
Sr. Executive
ISB
Vijay Balkrishna Konduskar
Business Consultant
Imans Web Tech
Dr L P  Sharma
Technical Director
NIC
Reena Khanna
Founder
Solitaireworld
Dellas  Asse
sys-network admin
Computer Station
Sign Up for DailyDose and Read the Day's Highlights
Follow SiliconIndia :
Write your comment now
Submit Reset
Reader's comments(18)
1: link popularity link building seo backlinks backlink solutions
Posted by:backlinks - 16 Sep, 2011
2: Get up to 100000 forum backlinks with our xrumer blast & massive traffic
Get incredible online web traffic using best xrumer service today. We can post your custom post up to 100K forums worldwide, get thousands of backlinks and incredible online web traffic in shortest time. Most affordable and most powerful service for web traffic and backlinks in the world!!!!
Your post will be published up to 100000 forums worldwide your website will get insatnt traffic and massive increase in seo rankings just after few days or weeks. Order now:
xrumer service
Posted by:Backlinks - 13 Sep, 2011
3: Excuse me for selection category to leave a speech for men about tenormin dosage
tenormin vs metoprolol Gainesville and long term use of tenormin schedult to wean off tenormin Garden Grove SotoatogleddY: More information also: tenormin safe for men Garland
Posted by:SotoatogleddY - 07 Sep, 2011
4: backlink pagerank international seo backlinks purchase backlinks
Posted by:backlinks - 30 Aug, 2011
5: Tres intiresno, gracias
Posted by:diammirty - 25 Aug, 2011
6: page rank backlink seo jobs backlink service backlinks tool
Posted by:backlinks - 24 Aug, 2011
7: Get up to 100000 forum backlinks with our xrumer blast & massive traffic
Get incredible web traffic using superb xrumer blast available. We can post your marketing post up to 100K forums worldwide, get thousands of backlinks and large online web traffic in very short time. Most affordable and most powerful service for web traffic and backlinks in the world!!!!
Your post will be published up to 100000 forums worldwide your website will get insatnt traffic and massive increase in seo rankings just after few days or weeks. Order now:
xrumer service
Posted by:xrumer - 24 Aug, 2011
8: search engine ranking tips seo promotion backlink service backlinks software
Posted by:Lypezexyrew - 21 Aug, 2011
9: A¿ do PC Systeme naczelnych znaków choróbska zdo³amy przyporz¹dkowaæ bladoœæ, wariacji w b³onie œluzowej gard³a, jêzora i prze³yku, zajady w k¹tach fafli, zbywaj¹c¹ ³amliwoœæ paznokci natomiast przypadanie w³osów. I¿by wyleczyæ owego typu anemiê powinno siê spo¿ywaæ artyku³y zamo¿ne w ¿elazko i stroniæ takich, jakie pa³aszuje wyp³ukuj¹ spoœród tworu (np. kawusi a coca-coli). Produkty zamo¿ne w ¿elazo owo miêdzy przyjezdnymi: ptactwo domowe, w¹tróbka, miêso, podroby, kasze, jaja, kakao, roœliny str¹czkowe, przypalane œliwki, szpinak, orzechy, rodzynki, daktyle, PC Systeme dro¿d¿e. Najbardziej przyswajalne istnieje ¿elazo hemowe, jakie zabiega siê wyrobach Ÿród³a dzikiego (miêso, ryby, drób). Nie przeciwnie gniewny postêpowanie ¿ywienia siê mo¿e uczyniæ do niedokrwistoœci. Poœród czynników, PC Systeme jakie zdo³aj¹ j¹ sprawiæ s¹ tak¿e zarazy rakowate natomiast mnóstwo innych choróbsk d³ugotrwa³ych. Zanim rozpoczêciem leczenia konieczna istnieje wartoœciowanie racyj powstania niedokrwistoœci. Anemia alias anemia powstaje g³ównie spoœród niedostatku ¿elaza w organizmie. Schorzenie pojawia siê a¿ przy 20% wspó³ma³¿onki zaœ jedynie tu¿ przy co wystrza³owego mê¿czyzny. Nastêpuje owo z tego, ¿e w frazeologizmie sowitych miesi¹czek, wystêpuje PC Systeme ubywanie posoki tudzie¿ znajduj¹cego siê w przed ¿elaza. Panie maj¹ równie¿ wiêksz¹ ¿y³ka do odchudzania siê, co wywo³uje, ¿e ich dieta staje siê go³a w ¿elazko a nieznane kompozycja od¿ywcze. Z sekwencji przy panisków dominuj¹cymi PC Systeme protekcjami ¿ycia niedokrwistoœci s¹ krwawienia spoœród dróg moczowych, drutu pokarmowego (schorzenie wrzodowa) oraz przyjezdnych organów. Stomatologia owo dziedzina, jaka w równowagi czerpie ze zdobyczy edukacji. Dwudziestowieczne sposoby leczenia uzêbienia, wykorzystuj¹ce wiert³a, tarcze zaœ inne niezmiernie nie¿yczliwie kojarz¹ce siê tematy odje¿d¿aj¹ a¿ do lamusa. Aktualnie stomatolodzy skoñczonymi garœciami zapo¿yczaj¹ z najpóŸniejszych techniki, PC Systeme jakie wprowadza siê w sekretariatach zêbowych na pe³nym œwiecie. stomatolodzy traktuj¹ na exemplum laserowe terapia z¹bków. Modus tamta która stosuje laser, jest na prawdê bezgranicznym poziomem na front, jeœliby jest dozwolone o innowacyjne podejmowanie do leczenia zêbów. Laserowe kuracja z¹bków owo prze³om i pe³ne szczêœcie dosyæ ekspresowo istnieje wdra¿ane w polskich gabinetach stomatologicznych. Rozpacz PC Systeme zaœ z³e przeczucie przed przed owo niezmiernie czêst protekcja, gdyby chodzi o uprzedzenie Lachów a¿ do uczêszczania dentysty. Everyman pamiêta tê traumê spoœród szczeniactwa, ten wizg wiert³a stomatologicznego a stereotypowy zapach, który towarzyszy³ stomatologowi podczas umiejêtnoœci. W tej chwili zupe³ne szczêœcie mamy dwudziesty g³ówny wiek tudzie¿ dentyœci maj¹ absolutnie PC Systeme nieznane sposoby leczenia. Laserowe leczenie zêbów dozwala na ogromnie rych³e oraz bezbolesne leczenie wiêkszoœci karczemnych schorzeñ z¹bków.
Posted by:sogorganojurl - 21 Aug, 2011
10: Aw, this was a really nice post. In idea I would like to put in writing like this additionally - taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means seem to get something done.
Posted by:backlinks - 14 Aug, 2011
11: Air deccant .go air and indigo flights if operated from HAL AIRPORT will be a great relief for passengers.blr-maa,blr-coimbatore,blr-tvm and short duration flights should be again scheduled from the old airport.flights via mum-del-and all that should take off from BIAL.Night flights are the biggest problem.flight from tvm at 7.45pm reaches blr at 9.15. U get into a taxi or bus it reaches old airport road or HAL by 11.00.more time in the bus thanin the flight
Posted by:vichoo shree nair - 25 Mar, 2010
12: welcome sir but we need the deccan flights back. any chance?
Posted by:vichoo shree nair - 25 Mar, 2010
13: Does'nt matter whether passenger or transport & logistics, create your own unerasable mark in Indian History beating the giant.
Posted by:SUNIL NAGENDRA - 25 Mar, 2010
14: I am really happy that finally he quit.
Posted by:chandra - 24 Mar, 2010
15:
King fisher strategy has become a reality now! The corporate strategy as planned has been enacted. Well! Mr.Gopi can make Deccan 360 a phenomena around the Globe truly to it's 360 degree.
Nagarajan Replied to: chandra - 25 Mar, 2010
16:
Kingfisher dub gaya
kiran Replied to: chandra - 24 Mar, 2010
17:
Good and Great Going...... KEEP IT UP...
The people of India look at YOU for more inovative ideas and services...
Air deccan was the best ...
Hope u can build that again...
Never surrender to somebodies ego and arrogance. You r the best in what u do...and people of india support you.
So, go ahead boss...and lead us the way.
Dipankar Replied to: kiran - 25 Mar, 2010
18:
Please go ahead Gopinath, we all support you. I being a young being Pilot wanted to be one of your team member.
Sunil N Replied to: Dipankar - 25 Mar, 2010