javascript
Brief description  about Online courses   join in Online courses
View Adam Adam Levine 's Profile

Asked about the indentity in SQL server 2000

I have created a table that a column is the primary key that is defined is idUser properties is indentity (1.1), and the other is a column with unique username.

Code:
create table Users (
int indentity idUser (1.1) primary key,
usename varchar (20) not null unique,
.....
)

I made 3 insert
+ Questions with username as ' test ' then-success-> idUser = 1
+ The second sentence also with username as ' test '--> errors
+ Third Sentence with username as ' test1 ' then-success-> idUser = 3

I would like to ask is how to idUser not 3, I like to be 2 because only have 2 lines are inserted.

I have written procedure has the transaction but the result is also like that, anybody help me, thank so much!!!
Asked by Adam Adam Levine | Jan 23, 2018 |  Reply now
Replies (1)
View Adam Adam Levine 's Profile
<p>Mặc d&ugrave; trong cuộc sống đời thường, nhiều người c&oacute; c&acirc;u n&oacute;i vui rằng &ldquo;Rắn c&oacute; rắn hổ mang th&igrave; cũng cho v&agrave;o ng&acirc;m rượu hết&rdquo;, nhưng bất k&igrave; ai cũng hiểu rằng ở lo&agrave;i động vật n&agrave;y c&oacute; &ldquo;ma lực&rdquo; huyền b&iacute; khủng khiếp, l&agrave; tượng trưng cho sự tinh vi, mạnh mẽ, nhanh nhẹn v&agrave; đặc biệt l&agrave; xảo quyệt.<br /><br />Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; những &yacute; nghĩa đặc biệt trong cuộc sống, h&igrave;nh ảnh của rắn khi xuất hiện trong mơ cũng mang lại những &yacute; nghĩa c&oacute; gi&aacute; trị, v&agrave; thường l&agrave; &aacute;m ảnh con người sau khi tỉnh dậy.<br /><br />C&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; &yacute; nghĩa của giấc mơ thấy rắn trong những chia sẻ dưới đ&acirc;y, đồng thời tham khảo th&ecirc;m c&aacute;c con số đặc trưng li&ecirc;n quan đến giấc mơ thấy rắn c&oacute; thể mang tới may mắn cho những ai th&iacute;ch tham gia chơi dự đo&aacute;n&nbsp;<a class="externalLink" href="https://xsmn.me/kqxsmb-xstd-xshn-ket-qua-xo-so-mien-bac.html" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><strong>XSMB Minh Ngọc - KQXSMB - XSHN - XSTD - SXMB - Xổ số miền Bắc h&ocirc;m nay</strong></a>&nbsp;nh&eacute;.<br /><br /></p>
<div><img class="bbCodeImage LbImage" src="https://i.imgur.com/QiZx0F3.jpg" alt="[​IMG]" data-url="https://i.imgur.com/QiZx0F3.jpg" />&nbsp;<br /><em>Giải m&atilde; giấc mơ thấy rắn</em>​</div>
<p><br />+ Nếu một người phụ nữ nằm ngủ v&agrave; mơ thấy rắn, giấc mơ n&agrave;y l&agrave; điềm b&aacute;o cho người phụ nữ cần để &yacute; hơn tới sức khỏe của bản th&acirc;n v&agrave; con c&aacute;i m&igrave;nh.<br /><br />+ Nếu nữ giới nằm mơ thấy rắn chui v&agrave;o l&ograve;ng m&igrave;nh, đ&acirc;y l&agrave; giấc mơ điềm b&aacute;o c&ocirc; ấy sẽ mang thai<br /><br />+ Rắn xuất hiện trong giấc mơ của những người l&agrave;m trong lĩnh vực kinh doanh l&agrave; điềm b&aacute;o về c&ocirc;ng việc l&agrave;m ăn thuận lợi, t&agrave;i lộc dồi d&agrave;o.<br /><br />+ Nếu bạn nằm mơ nh&igrave;n thấy 1 đ&ocirc;i rắn, đ&acirc;y l&agrave; giấc mơ dự b&aacute;o điềm kh&ocirc;ng hay li&ecirc;n quan đến chuyện vợ chồng, hai bạn c&oacute; thể xảy ra những tranh c&atilde;i, c&atilde;i v&atilde; kh&ocirc;ng cần thiết.<br /><br />+ Nếu bạn nằm mơ thấy rắn b&ograve; v&agrave;o bếp, đ&acirc;y l&agrave; giấc mơ mang điềm b&aacute;o tốt l&agrave;nh, gia đ&igrave;nh bạn sắp đ&oacute;n chuyến gh&eacute; thăm của một người c&oacute; quyền tước, địa vị.<br /><br />Xem th&ecirc;m:&nbsp;<a class="externalLink" href="https://flipboard.com/@Rongbachkim" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><strong>https://flipboard.com/@Rongbachkim</strong></a><br /><br />+ Trong giấc mơ, bạn nh&igrave;n thấy rắn lao v&agrave;o m&igrave;nh như bạn kh&ocirc;ng hề sợ h&atilde;i, giấc mơ n&agrave;y l&agrave; điềm b&aacute;o l&agrave;nh, cho thấy bạn vượt qua những trở ngại, biến kh&oacute; khăn th&agrave;nh xu&ocirc;i ch&egrave;o m&aacute;t m&aacute;i, su&ocirc;n sẻ.<br /><br /></p>
<div><img class="bbCodeImage LbImage" src="https://i.imgur.com/RxmiML0.jpg" alt="[​IMG]" data-url="https://i.imgur.com/RxmiML0.jpg" />&nbsp;<br /><em>Mơ thấy rắn c&oacute; &yacute; nghĩa g&igrave;</em>​</div>
<p><br />+ Nếu bạn nằm mơ thấy rắn b&ograve; v&agrave;o nh&agrave;, giấc mơ n&agrave;y l&agrave; điềm b&aacute;o may mắn &aacute;m chỉ bạn c&oacute; thể nhặt được của rơi l&agrave; m&oacute;n đồ c&oacute; gi&aacute; trị.<br /><br />+ Trong giấc mơ, bạn nh&igrave;n thấy rắn lao v&agrave;o m&igrave;nh tr&ecirc;n mặt nước, giấc mơ n&agrave;y &aacute;m chỉ thời gian tới bạn c&oacute; thể được cất nhắc l&ecirc;n vị tr&iacute; cao hơn trong c&ocirc;ng việc.<br /><br />+ Nếu bạn nằm ngủ, mơ thấy cả đ&agrave;n rắn đang b&ograve; theo m&igrave;nh, giấc mơ n&agrave;y phản &aacute;nh những tham vọng đen tối trong l&ograve;ng bạn. Điều n&agrave;y rất ảnh hưởng tới ch&iacute;nh cuộc sống của bạn về sau v&agrave; cả những người xung quanh, n&ecirc;n xem x&eacute;t lại.<br /><br />+ Nếu bạn nằm mơ thấy rắn sống ở đất liền, h&atilde;y đ&aacute;nh số 38, 78<br /><br />+ Nếu bạn nằm mơ thấy rắn đang bơi, n&ecirc;n đ&aacute;nh số 21, 82<br /><br />+ Nếu bạn nằm mơ thấy rắn quấn quanh người, h&atilde;y đ&aacute;nh số 49, 97<br /><br />+ Nếu bạn nằm mơ thấy rắn quấn quanh ch&acirc;n, h&atilde;y đ&aacute;nh số 96<br /><br />+ Nếu bạn nằm mơ thấy bị rắn quấn m&agrave; kh&ocirc;ng r&otilde; ch&iacute;nh x&aacute;c bộ phận bị quấn, h&atilde;y đ&aacute;nh số 05, 15, 51.<br /><br />Ch&uacute;c c&aacute;c bạn may mắn tr&uacute;ng số lớn với giấc mơ thấy rắn nh&eacute;.<br /><br />Xem th&ecirc;m:&nbsp;<a class="externalLink" href="https://plus.google.com/communities/115093898201610412286" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"><strong>https://plus.google.com/communities/115093898201610412286</strong></a></p>
Apr 6, 2018